Erhvervspolitik

Erhvervs- og arbejdsmarked

BAT arbejder med erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik i bred forstand inden for byggeri, anlæg og skovbrug.

Det overordnede mål for arbejdet er at skaffe flere og bedre jobs inden for vores brancheområder. BAT søger at gøre sin indflydelse gældende gennem deltagelse i diverse arbejdsgrupper, udvalg mv., ved at have tæt kontakt med andre organisationer, udarbejde analyser, debatoplæg, høringssvar mv.

Downloads

BAT-indspil til finanslovsforhandlinger 2015 - Med fokus på social dumping, bolig-job, energirenovering og arbejdsmiljø

BAT's syn på CSR i byggeriet

Emnekatalog til kommunalvalget 2009 - BAT's forslag til kommunerne vedrørende energivenlig renovering og byggeri

Hvem bygger fremtidens Danmark? - Kommunalreformens konsekvenser for bygge- og anlægsbranchen

Energi og klima

Byggeriet står for ca. 40% af det samlede energiforbrug. Ved at energirenovere alle bygninger kan byggeriet alene give de energi og CO2 besparelser der skal til for at Danmark overholder sine målsætninger og forpligtigelser. Desuden er hele byggeerhvervet indstillet på at yde store bidrag i denne proces. Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, vidensinstitutioner og de udførende virksomheder har allerede
megen viden og erfaring at byde på når det gælder energibesparende tiltag og mindre CO2 udledning.

Energigabet bliver større og større mellem nye og gamle bygninger. I dag er 75% af bygningsmassen fra før 1979 og 435.000 boliger er endda opført før 1920. Dermed ikke sagt, at disse bygninger ikke er blevet renoveret siden de blev opført, men tallene viser med al tydelighed, at der er en stor udfordring i at energirenovere de eksisterende bygninger.

BAT-kartellet har derfor mange gange foreslået at øge mulighederne for at boligejere kan gå i gang med at energirenovere deres bolig. Dette kan ske gennem tilskud, øgede lånemuligheder m.v.

I forhold til den fremadrettede forskning på området, så har byggeriet brug for en konkret affyringsrampe fra regeringen og Folketinget, der skaber et marked for udbyderne af CO2 rigtige løsninger, for forskning, for innovation og for udviklingen af CO2 besparende foranstaltninger i vore bygninger.

 

Lean Construction

BAT støtter principperne bag Lean Construction, som tager udgangspunkt i at forbedre planlægningen og kommunikationen mellem parterne via samarbejde og respekt fagene i mellem. På den måde kan den samlede byggeproces optimeres og unødige konflikter forhindres i at opstå med det resultat, at økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø forbedres.

Lean Construction er opstået som en afart af Lean Production, som bygger på mantraet om at maksimere værdien og minimere spildet. Et af de mest konkrete værktøjer i Lean Construction er Last Planner System (LPS), som tager udgangspunkt i, at arbejdet på byggepladsen er komplekst og derfor næsten umuligt at planlægge.

Grundlæggende for LPS er, at arbejdet planlægges og tilrettelægges så tæt som muligt på det sted, hvor det udføres. Det vil sige, at den enkelte formand eller sjakbajs planlægger arbejdet for sit eget sjak, fordi han bedst ved, hvad der skal laves hvornår, hvor og hvordan. Desuden skal arbejdet planlægges med respekt for og viden om, at der ved et byggeri altid vil opstå fejl og ventetid. Fejl er nærmest en indbygget del af en byggeproces, og derfor skal planlægningen ske rullende med indlagte buffere. Der skal således ligge aktiviteter klar, som er uafhængige af de andre opgaver, og derfor heller ikke er afhængige af andre medarbejdere. Med andre ord skal byggeprocessen organiseres på en måde, så den bliver robust overfor, at planlægningen ikke holder. Der skal hele tiden tænkes forud og være alternative arbejdsopgaver til rådighed. Via parallelle produktionslinjer kan det sikres, at produktionsprocessen hele tiden kører.

Det er samtidig vigtigt at sikre sig, at der undervejs i et projekt ikke sker misforståelser og fejltagelser. Det er mennesker, og ikke maskiner, der bygger, og mennesker opfatter ofte samme budskab på forskellige måder. Derfor er der løbende brug for afstemning af forventninger. Al information skal være til rådighed til alle tider og forudsætningerne for at udføre en given opgave skal være til stede. Det er vigtigt, at der er mening med den givne opgave, at betingelserne for at undgå misforståelser og fejltagelser gøres bedre og at sørge for, at tvivlsspørgsmål hurtigt kan afklares.

Som bygningsarbejdere har vi en masse at byde ind med i forhold til at forbedre samarbejdet på byggepladsen, og BAT-kartellet anbefaler, at Lean-principperne bliver en integreret del af enhver byggesag. Erfaringer har vist, at byggepladser, hvor der arbejdes efter Lean-principper, i højere grad skaber tilfredse kunder, overholder tidsplanerne, har færre arbejdsulykker, konflikter og fejl, giver større arbejdsglæde og ikke mindst højere akkorder til bygningsarbejderne.

 

 

Boligpolitik

På trods af boligens utvetydige store betydning for os alle bærer de sidste mange års boligpolitik præg af at være usammenhængende og fragmenteret. Det har ført til et uretfærdigt og uoverskueligt boligmarked.

BAT og LO har i fællesskab lavet et debatoplæg med 27 anbefalinger til at imødegå boligpoIitiske udfordringer. Med oplægget ønsker BAT og LO at sætte boligpolitik tilbage øverst på dagsordenen og skabe debat om fremtidens boligpolitik.

Konjunktur

BAT- kartellet overvåger løbende konjunktursituationen i byggebranchen og ledighedsudviklingen hos BAT’s medlemsforbund.

De syv medlemsforbunds A-kasser indberetter ledighedstal til BAT løbende. Disse tal offentliggøres ca. en gang om måneden og er den mest præcise opgørelse af ledigheden i byggebranchen.

Herudover følger BAT Danmarks Statistiks tal for beskæftigelsen og konjunkturindikatoren i byggeriet samt forskellig statistik på udviklingen i løn, inflation m.m. Dermed har BAT mulighed for at følge med i udviklingen i byggebranchen og påvirke politikere på området.

 

Grønland

Pituffik Space Base

BAT varetager forbundenes overenskomstmæssige interesser for folk, der arbejder på Pituffik Space Base og som er ansat af GC, Greenland Contractors. Arbejdsforholdene reguleres efter en overenskomst, som blev indgået i 2014 mellem FADVIG (Foreningen af Danske Virksomheder i Grønland, under DA) og BAT. Overenskomsten dækker en tre-årig periode og omfatter ca. 300 både danske og grønlandske medarbejdere. Håndværkere, der arbejder for underentreprenører på basen, er ikke dækket af overenskomsten.

Grønlandske virksomheder

Nogle ansættes til arbejde i Grønland hos grønlandske virksomheder eller danske virksomheder med afdelinger i Grønland. I disse ansættelsesforhold er BAT ikke overenskomstpart. Ansættelse hos grønlandske virksomheder sker enten i henhold til overenskomst mellem Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) og den grønlandske fagbevægelse, SIK, eller alternativt på rent individuelle betingelser. Man kan ikke forvente hjælp fra SIK, hvis man som medlem af et BAT-forbund arbejder for et medlem af GA. Hvis man skal have hjælp anbefaler vi, at man melder sig ind i SIK.

Arbejde i Grønland: Pas på faldgruberne!

Mange bygningsarbejdere vil gerne til Grønland for at arbejde. Der er mange oplevelser i det, en utroligt smuk natur, masser af arbejde der skal udføres og som oftest også en ganske rimelig løn. Men pas på – hvis du får problemer med din arbejdsgiver – er der i princippet ikke noget sikkerhedsnet.
Hvis du arbejder på en dansk byggeplads, er du vant til at være omfattet af overenskomsten mellem forbundet og arbejdsgiverne. Hvis du arbejder i Grønland, er du IKKE omfattet af din danske overenskomst.
Hvis arbejdsgiveren er medlem af Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), gælder overenskomsten mellem GA og den grønlandske fagforening SIK. Dette gælder uanset om det er et rent grønlandsk firma eller det er et af de mange danske firmaer, der også har etableret sig i Grønland.
Hvis arbejdsgiveren ikke er medlem af GA, kan der være henvist til den samme overenskomst, ellers er det udelukkende den individuelle kontrakt, der er gældende for ansættelsesbetingelserne.

Før du skriver under

Hvis du bliver tilbudt arbejde i Grønland, skal du sikre dig, at du får en kontrakt til underskrift, før du tager af sted. Vi har flere eksempler på, at medlemmer er blevet lovet en kontrakt, når først arbejdet er gået i gang – men at arbejdsgiveren lige pludselig ikke kan huske de mundtlige aftaler.

Hvis arbejdsgiveren er medlem af en dansk arbejdsgiverorganisation kan du prøve at få indført i kontrakten, at eventuelle overensstemmelser kan behandles i Danmark mellem de respektive organisationer.

Nogle typiske faldgruber i kontrakten:

 • Der angives en fast timeløn på alle timer – f.eks. 140 kr.
 • Så er du ikke sikker på, om du får overtid, feriepenge og f.eks. pension
 • Der er ikke angivet, om der betales feriepenge
 • Det fremgår ikke, om der betales pension til PensionDanmark
 • Det er uklart om du selv skal betale hjemrejse, hvis du bliver uenig med arbejdsgiveren
 • Hvis du forlader en akkord, får du ikke udbetalt akkordoverskud for hele perioden
 • Forhold omkring indkvartering – ofte uklart hvem der skal sørge for rengøring og vedligeholdelse.
 • Selv om kontrakten henviser til GA/SIKs overenskomst (og dermed også til f.eks. bestemmelser om overtidsbetaling) er det ofte uklart, om hele overenskomsten gælder.
  Hvis du på nogen måde er i tvivl – så kontakt ALTID din afdeling, før du skriver under på kontrakten.

Hvis du får problemer undervejs

De problemer der typisk kan opstå undervejs, kan være – som vi har set det i en række sager -:

 • Manglende indbetaling af feriepenge
 • Manglende udlevering af årsopgørelse
 • Manglende udbetaling af akkordoverskud
 • Manglende indbetaling af pension
 • Krav fra arbejdsgiver om selv at betale hjemrejse
 • Manglende ansættelseskontrakt
 • Manglende lønsedler
 • Uretmæssige løntræk til rengøring og arbejdstøj.

Hvis problemerne er overtrædelse af SIK/GA’s overenskomst, er der ikke meget vi kan gøre. Det er ikke en dansk overenskomst, så vi kan ikke gøre krav gældende i forhold til den. Kun i de mest oplagte tilfælde er der en mulighed for at få løst sagerne ved kontakt til GA.

Hvor kan du finde mere?

Se  BAT’s folder om arbejde i udlandet.

Eller få den i din afdeling.

Hvis du har oplevet problemer med arbejde i Grønland, hører vi gerne om det. Ring eller skriv til din afdeling.

 • Før daglige regnskaber for sjakket over akkord- og daglønstimer og få dem underskrevet af arbejdslederen mindst hver uge, helst hver dag.
 • Få aftalt i kontrakten eller i bilag hertil hvad daglønstimerne skal honoreres med samt i hvilket omfang, de skal benyttes.
 • Træffes der under arbejdets udførelse aftale om andre eller nye akkordpriser, så få dem altid underskrevet.
 • Få i kontrakten præciseret hvem, der som firmaets repræsentant på arbejdsstedet kan træffe aftaler, der er bindende for firmaet.

Internationalt

BAT koordinerer forbundenes internationale arbejde, som primært består i at påvirke og initiere EU-beslutninger og deltage i samarbejde/projekter sammen med de europæiske lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer.

Forbundende er medlem af en række internationale organisationer:

NBTF  - Nordisk Bygnings- og Træarbejderunion
EFBT  - Den Europæiske Føderation for Bygnings- og Træarbejdere
BWI  - Den Internationale Bygnings- og Træarbejderunion

Ca. 2/3 af al dansk lovgivning stammer oprindeligt fra EU, og derfor er det meget vigtigt for os, at vi altid holder vågent øje med, hvad der rører sig i Kommissionen og Parlamentet. BAT-sekretariatets medarbejdere har et stærkt europæisk fokus i arbejdet for på et tidligt tidspunkt at kunne påvirke de beslutninger i EU, som Danmark på den ene eller anden måde siden hen skal efterleve.

Det er ofte for sent at komme ind i en sag, når den først rammer den danske Centraladministration og sendes i høring.

BAT har et godt kontaktnetværk i den danske centraladministration, blandt de politiske ordførere i Folketinget, EU-kommissionen og Europa-Parlamentet, som dyrkes flittigt. Udgangspunktet er, at kontakten har en selvstændig interesse for de brancher, som BAT repræsenterer.

I forhold til samarbejdet i NBTF er det besluttet, at aktiviteterne har en nøje sammenhæng med de aktiviteter, der foregår i den europæiske organisation EFBT og EU-spørgsmål i øvrigt. De nordiske aktiviteter har dermed i høj grad en koordinerende funktion i forhold til de videre europæiske spørgsmål.

I forhold til arbejdet i BWI er BAT involveret i et skoleprojekt i Indien. Desuden er BAT tovholder for BWI på FN’s Habitatkonferencer, som handler om at fremme sociale og miljømæssigt bæredygtige og passende boliger til alle. BAT’s fokus er primært at få offentlige udbydere af bygge- og anlægsopgaver til at interessere sig for arbejdstagerrettigheder i udbudsmaterialet. Desuden har BAT en ekspertrolle i forhold til BWI hvad angår asbest.

internationalt_1(2)