Social Dumping

BAT fungerer som omdrejningspunkt for medlemsforbundenes arbejde med social dumping. BAT varetager dette arbejde i tæt samarbejde med Udvalget for udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder samt vores tre polsktalende konsulenter, som står til rådighed for de lokale afdelinger af forbundene.

En vigtig årsag til arbejdet med social dumping er at styrke det opsøgende faglige arbejde. I dag har godt 100 faglige medarbejdere rundt om i landet udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere som deres primære arbejdsområde. De mange sager om at få overenskomst og overenskomstbrud viser med al mulig tydelighed, at arbejdet er helt centralt for at skaffe lige vilkår.

BAT engagerer sig i at påvirke politikere, embedsfolk og myndigheder til at tage problemerne alvorligt. Det har blandt andet ført til tilblivelsen af RUT-registret, som giver os en enestående kilde til information, som vi kan målrette den faglige indsats og det opsøgende arbejde ud fra.

Desuden har BAT’s indsats ført til øremærkede midler på finansloven til AT, SKAT og politiet til at kontrollere udenlandske virksomheder og arbejdstagere. Desuden har emnet optaget store dele af offentligheden og befolkningen.

En større og større del af lobbyarbejdet foregår overfor EU. Europaparlamentet og Kommissionen er de primære målgrupper. Her drejer det sig om Udstationeringsdirektivet, Smart Regulering, Direktivet om enkeltmandsvirksomheder (SUP), Forordning 883 om sociale bidrag, et såkaldt ”service pass” med meget mere. På EU-niveau foregår meget af vores aktivitet i samarbejde med vores europæiske organisation EFBT og de andre medlemsforbund heri. Her får vi også undertiden mulighed for at tage konkrete initiativer med Den Europæiske Entreprenørsammenslutning FIEC.

Udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere er kommet for at blive. Derfor handler det for os om altid være klar til at imødegå de problemer, som det skaber for vores måde at regulere vores arbejdsmarked på. På hvordan vi sikrer de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og lige vilkår for alle, der arbejder indenfor bygge og anlæg.

Udvalget for udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder

Keld Bækkelund Hansen, Dansk Metal

Torben Offersen, Dansk El-forbund

Niels Braaby, Blik- og Rørarbejderforbundet

Kim Petersen, Malerforbundet i Danmark

Jesper Carl, Malerforbundet i Danmark

Maiken D Christensen, Teknisk Landsforbund

Palle Bisgaard, 3F

Keld Jensen, 3F

Allan Leegaard Batkartellet

RUT-registret

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) er den danske stats officielle register til at anmelde udenlandske tjenesteydelser. Erhvervsstyrelsen står for driften af RUT. Udenlandske tjenesteydere (udstationerede medarbejdere og selvstændige erhvervsdrivende), der udfører arbejde i Danmark, skal anmelde det i RUT.

Udenlandske virksomheder skal anmelde oplysninger om den tjenesteydelse, der leveres, og de medarbejdere, der udstationeres i forbindelse med leveringen af tjenesteydelsen. Anmeldelsen skal ske senest samtidig med, at leveringen af den ny tjenesteydelse påbegyndes.

Hvis en opgave vedrører bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal den udenlandske virksomhed give sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT. Udenlandske virksomheder kan straffes med bøde på 10.000 kr., hvis reglerne overtrædes.

Formålet med Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) er at give myndighederne bedre muligheder for at føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, overholder de danske regler om fx arbejdsmiljø og skat. Udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, skal således overholde de samme regler som danske virksomheder.

Adgang til disse oplysninger betyder bl.a., at arbejdsmarkedets parter bedre kan varetage sine interesser over for udenlandske virksomheder i forhold til at sikre, at de ansatte arbejder under ordnede forhold i Danmark.

Det lovmæssige grundlag for RUT er udstationeringsloven, som hører under Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdstilsynet har tilsynspligten i forhold til den udenlandske virksomheds overholdelse af RUT-anmeldepligten. Det betyder, at Arbejdstilsynet undersøger sager om manglende overholdelse af anmeldepligten og videregiver sagerne til politiet sammen med en indstilling om bødeforlæg.
Politiet har ansvaret for at håndhæve hvervgiverens pligt om at underrette Arbejdstilsynet om manglende dokumentation for, at den udenlandske virksomhed har foretaget anmeldelse til RUT.

For BAT-kartellet er RUT-registret et uundværligt værktøj i vores daglige arbejde. Med forbedringerne i RUT, som trådte i kraft d. 1. januar 2011, har vi fået adgang til at vide, hvor den udstationerende virksomhed løser sine opgaver. ”Arme-ben”-virksomheder skal også registreres i RUT, og også her har vi fået adgang til at kende arbejdsstedet.

Disse forbedringer i RUT giver os en ny og enestående kilde til information, som vi kan målrette den faglige indsats og det opsøgende arbejde ud fra.

Link til indskrivning af pladsbesøg

Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler beskytter danske lønmodtagere og virksomheder mod social dumping. På hjemmesiden arbejdsklausuler.dk deler vi vores erfaringer med borgere, medlemmer, politikere, bygherrer, fagligt aktive og alle andre om baggrunden for og brugen af arbejdsklausuler.

Hjemmesiden er blevet til i et samarbejde mellem BAT-kartellet, Malerforbundet i Danmark, 3F og FIU.

arbejdsklausuler.dk