Store byggepladser

I disse år igangsættes en række store bygge– og anlægsprojekter i hele landet. Der investeres ca. 200 mia. kr. svarende til knap 90.000 mandår eller knap 9.000 jobs årligt. Investeringer i denne størrelsesorden har potentiale til at få en afsmittende og blivende effekt på hele byggebranchen, og i BAT-samarbejdet ønsker vi at bidrage til at skabe så effektive og produktive byggerier som muligt, der kan danne skole for fremtidens byggeri.

Effektive og produktive byggerier danner grundlag for høj kvalitet og mere værdi for pengene til glæde for bygherren. For produktionsapparatet, som har produceret byggerierne, betyder effektivitet og produktivitet godt arbejdsmiljø, jobsikkerhed, høj løn og indtjening, godt omdømme, nytænkning og innovation, og ikke mindst større tiltrækningskraft overfor unge uddannelsessøgende. Det hele kan summeres op til bedre konkurrenceevne, hvilket tjener interesserne hos alle parter i byggeriet.

Derfor har BAT besluttet at arbejde med de store byggeprojekter i Danmark som et særligt fokusområde. Det vigtigste middel er at styrke den faglige indsats på projekterne gennem erfaringsudveksling og lokalt samarbejde.

Handlingsplan

Målsætningerne for arbejdet med de store byggepladser er:

  • At sikre en god dialog og et godt samarbejde med bygherre
  • At sikre tilstedeværelsen af den arbejdskraft, som er nødvendig for at gennemføre projekterne.
  • At der er overenskomstdækning på pladserne
  • At pladserne er gennemorganiserede
  • At pladserne virker som uddannelsessteder
  • At arbejdsmiljøet og sikkerhedsorganisationen er i top
  • At der sikres ordnede forhold for alle, herunder også udenlandsk arbejdskraft
  • At der er et godt samarbejde mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne på pladserne
  • At pladserne bliver produktive med bedre planlægning og samarbejde og delegering af kompetencer og beslutningskraft til bygningsarbejderne

Læs mere i handlingsplanen, der som inspiration til det lokale og regionale arbejde giver et overblik over indsatsen og en uddybende beskrivelse af de faglige målsætninger.

Hent Handlingsplanen

Organisation

Her findes en oversigt over deltagerne i BAT-udvalget for store byggepladser samt BAT-forbundenes lokale afdelinger i Danmark.

BAT-udvalget for store byggepladser

BAT-forbundenes lokale afdelinger i Danmark

Kontakt Allan Leegaard for oplysninger om kontaktpersoner i de enkelte afdelinger.

Bygherreinformation

I disse år er en række store bygge– og anlægsprojekter under opførelse i hele landet. Langt størstedelen af projekterne er offentlige investeringer i bygninger, anlæg og infrastruktur til gavn for alle borgere i Danmark, og hertil kommer erhvervsinvesteringer som hovedsæder, hoteller og datavarehuse, store renoveringsprojekter i den almene sektor mv..

BAT arbejder for at skabe så effektive og produktive byggerier som muligt. Forarbejdet skal være i orden for at skabe en god og gnidningsfri byggeproces. Derfor sætter vi fokus på at opbygge et tillidsfuldt samarbejde med beslutningstagerne omkring projekterne. Arbejdet består i at styrke den faglige indsats, skabe erfaringsudveksling og etablere et godt lokalt samarbejde.

Vi har sat særlig fokus på bygherren, fordi grundlaget for en god proces skal etableres helt fra starten af et projekt. Erfaringer viser, at bygherrens involvering i en tidlig dialog, tilstedeværelse på byggepladsen og fokus på at sikre en god byggeproces er altafgørende for et projekts succes.

Her er en række anbefalinger, som er BAT's bud på, hvordan man skaber den optimale byggeproces.

BAT-folder

Du kan rekvirere pjecen
"Den Gode Byggeprocess"
hos BAT-Kartellet på tlf. 88 92 11 10

 

  • Den danske model

    Den danske model

    Det er vigtigt, at bygherren fra starten har en god dialog med arbejdsmarkedets parter, som skal holdes ved lige under alle byggeriets faser. Samarbejde og dialog er langt at foretrække fremfor konflikt, og fagbevægelsen har interesse i at rydde eventuelle problemer af vejen i en tidlig proces, inden de udvikler sig.

    Som en naturlig del af den danske model og som traditionen har været igennem mere end 100 år bør fagbevægelsens folk have adgang til pladsen og ret til dialog med virksomheder og de udførende.

    Fagbevægelsen kan være behjælpelig med at screene entreprenører og underentreprenører med hensyn til tidligere sager og uoverensstemmelser.

    Fagbevægelsens folk kan desuden være med til at vejlede udenlandske virksomheder og medarbejdere om arbejdsmarkedsforholdene, overenskomsten og lovgivningen i Danmark.

    Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har produceret fire videofilm, som henvender sig til udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark. På henholdsvis engelsk, tysk og polsk giver filmene en kort introduktion til ansættelses- og arbejdsforhold i Danmark. Se filmene her.

    De mest relevante overenskomster på byggeriets område:

  • Entreprise- og udbudsformer

    Entreprise- og udbudsformer

    Hver entreprise- og udbudsform har både fordele og ulemper, og vi anbefaler ikke den ene frem for den anden. Men vi lægger vægt på behovet for en god dialog, som er klart det vigtigste parameter for et godt resultat.

    Vi har endvidere den klare opfattelse, at et ensidigt fokus på laveste pris sker på bekostning af kvalitet og samarbejdsvilje og medvirker til at ødelægge processen med forøget risiko for fejl, konflikter og fordyrelser til følge.

    Inden man lægger sig fast på en bestemt form for entreprise eller udbud, bør man derfor overveje tre overordnede hensyn:

    • At man sikrer den bedst mulige konkurrence i forhold til det relevante marked
    • At man vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud
    • At man minimerer den administrative byrde for både udbyder og tilbudsgiver

    I Værdibyg-vejledningen ”Kvalitet som tildelingskriterium” er der en række idéer til inspiration 

  • Arbejdsklausuler

    Arbejdsklausuler

    Efterhånden bliver krav om arbejdsklausuler en del af de fleste kommunale og regionale udbud, og vi ser også, at flere og flere private bygherrer  ønsker at forhindre social dumping på deres projekter. En arbejdsklausul er kun noget værd, hvis den overholdes, og det er derfor afgørende med dokumentation og kontrol.

    Vi anbefaler, at bygherrer følger ”Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter” af 12. juni 2014, alternativt, at løn- og arbejdsvilkår fastsættes i henhold til den mest repræsentative landsdækkende kollektive overenskomst.

  • Uddannelsesklausuler

    Uddannelsesklausuler

    Uddannelsesklausuler er et middel til at sikre, at der også i fremtiden er velkvalificeret arbejdskraft i byggebranchen. Derfor går vi ind for, at der skal være lærlinge på de store projekter. Dette har entreprenørerne pligt til at sikre, når udbudsmaterialet indeholder en uddannelsesklausul.

    Herunder findes links til Udbudsportalens anbefalinger til den ansvarlige indkøber bl.a. omkring sociale klausuler samt Københavns Kommunes uddannelsesklausul.

    Partnerskabsaftaler er efterhånden udbredte i store dele af byggeriet, og det er en god start. Efter vores mening bør der imidlertid være en forpligtelse knyttet til aftalen, hvilket betyder, at vi til hver en tid vil anbefale en klausul frem for en partnerskabsaftale.

  • Rekruttering

    Rekruttering

    Danske skattekroner finansierer de offentlige byggerier, og hermed følger et øget samfundsansvar og en række forpligtelser, som rækker ud over de traditionelle som pris, tid og kvalitet. Pengene cirkulerer rundt i systemet ved at byggeprojekterne skaber arbejdspladser til danske hænder.

    Som bygherre kan du tage aktivt del i at skaffe den rette arbejdskraft.  Hav fra starten en dialog med entreprenørerne om, hvordan de vil fremskaffe den fornødne arbejdskraft. Er den allerede til stede, skal den rekrutteres og hvordan skal det foregå?

    BAT-fagforeningerne er aktive medspillere på denne dagsorden. Vi samarbejder med lokale jobcentre, uddannelsesinstitutioner, a-kasser mv. om at opkvalificere ledige og omskole interesserede fra andre brancher til at arbejde i byggeriet.

    I hele landet har beskæftigelsesregionerne sat ekstra fokus på bygge- og anlæg som et område med øget behov for arbejdskraft i de kommende år. Der er flere steder etableret fokusgrupper omkring
    bygge- og anlæg, som omfatter et bredt samarbejde mellem beskæftigelsesregionen, de lokale arbejdsgivere, BAT-forbundene, jobcentre og uddannelsesinstitutioner.

    Målet for BAT-forbundene er at sikre én indgang i hver region, der kan fungere som kanal til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsområdet.

    Rapport fra Ekspertudvalget vedr. infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov 2013 (Leo Larsen-rapporten)

    Opdateret rapport fra Ekspertudvalget 2015 (Leo Larsen-rapporten II)

    Opdateret rapport fra Ekspertudvalget 2018 (Leo Larsen-rapporten III)

  • Et sikkert arbejdsmiljø

    Et sikkert arbejdsmiljø

    Et godt arbejdsmiljø betaler sig – og hænger sammen med en god byggeproces og høj kvalitet.

    Når bygherren stiller klare og ambitiøse krav til resten af værdikæden i byggeprojektet, har det stor effekt. Og så bliver det også lettere for bygherren at leve op til egne pligter i arbejdsmiljøloven.

    Bygherren har selv en lang række pligter i arbejdsmiljøloven hvad angår arbejdsmiljø ved projektering og udførelse af byggeprojektet. Pligterne vedrører bl.a. plan for sikkerhed og sundhed, koordinering under projektering og udførelse, runderinger og sikkerhedsmøder samt opstartsmøder på byggepladser med alle firmaer i byggeprojektets udførelse.
    Vær synlig og åben om forventningerne til arbejdsmiljøet. God kommunikation gør en stor forskel.
    BAT anbefaler, at:

    • Bygherren kommunikerer, at arbejdsmiljø har stor betydning under udførelse og i det færdige byggeris levetid. Høj sikkerhed giver god bygbarhed.
    • Bygherren udarbejder en arbejdsmiljøpolitik med signaler om, at alle aktører i byggeprojektet skal samarbejde aktivt og i øvrigt leve op til egne forpligtelser om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken sætter niveauet for, hvordan projektering og udførelse skal foregå
    • Bygherren indleder dialog med rådgivende og projekterende og beder om, at de tænker et godt arbejdsmiljø ind fra start til slut. Klare og ambitiøse krav til de professionelle bygherrerådgivere er afgørende. Bed om, at der tages stilling til de konkrete risici og problemstillinger i byggesagen.
    • Udbudsmaterialet skal indeholde bygherrens forventninger til arbejdsmiljø. Bygherren inviterer i udbuddet til, at de bydende firmaer løfter deres del af ansvaret for at skabe et godt arbejdsmiljø. Bygherren lader arbejdsmiljø indgå i kriterierne for udvælgelse og tildeling.

    Bygherren kan gå ud fra, at byggefagenes egne sikkerhedspatruljer kommer på besøg på pladsen fra tid til anden. Sikkerhedspatruljerne kan være med til at bakke op om vigtigheden af høj sikkerhed – hver dag.

    • BAT anbefaler bygherrer at hente viden om bygherrens pligter og arbejdsmiljørigtig projektering hos Branchearbejdsmiljørådet for bygge & anlæg, se www.bfa-ba.dk  og www.byggeproces.dk
    • Ret evt. henvendelse til Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS), som er en mobil konsulenttjeneste, der formidler god praksis til byggepladser og byggevirksomheder.
    • Der er en særlig mulighed for at modtage gratis vejledning fra en Hotline, som branchens aktører står bag.
  • Uddannelse på pladsen

    Uddannelse på pladsen

    Et stort byggeprojekt, som løber over flere år, giver gode muligheder for at etablere uddannelse på pladsen. Erfaringer viser, at når de udførende sjakbajser og bygningsarbejdere klædes på til at deltage i planlægning og involveres i beslutningsprocesser omkring byggepladsens organisering, giver det typisk mærkbare resultater på produktivitet og effektivitet, overholdelse af tidsplaner, færre konflikter, bedre arbejdsmiljø mv.

    Der er flere muligheder for at hente hjælp til dette, og de lokale byggefag deltager gerne i tilrettelæggelsen af uddannelsestilbud, som er tilpasset det aktuelle byggeprojekt.

    Der findes en række tilbud om hjælp, hvor erfarne konsulenter træder til og er med til at optimere processerne. Et eksempel er Bygeffekt.nu, som tilbyder konsulentbistand til at skabe effektive arbejdsgange og fremme produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø i virksomheden. Målet er at motivere og kvalificere ledelse og medarbejdere til at indgå i et tættere samarbejde om at løse de enkelte opgaver og projekter. Metoderne bygge på solide erfaringer fra det i 2018 afsluttede Bedre Bundlinje-projekt, som var et fler-årigt samarbejde mellem 3F og Dansk Byggeri. Læs mere på www.bygeffekt.nu og få mere information.

    Tag en snak med de lokale byggefag om muligheder og idéer, som kan være relevante for dig.

Har du spørgsmål angående store projekter, kan du henvende dig til konsulent Allan Leegaard på telefon 88 92 11 30 eller ved at skrive en mail til Allan.Leegaard@batkartellet.dk