REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG
Af Gunde Odgaard, Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet som kan kontaktes på mobil: 4074 7475.

Intet til social dumping

Regeringens finanslovsforslag har i vanlig stil ikke medtaget social dumping og ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Det må eventuelle forligspartier så gøre opmærksom på og forhandle sig frem til efterfølgende. Pengene kan passende tages af den reservepulje der er afsat til finanslovsforhandlingerne på i alt 1,3 milliarder kr.

Det virker ret paradoksalt, at skiftende regeringer ikke forlods afsætter penge til Arbejdstilsynet, Skat og til Politiet i forhold til at bekæmpe social dumping.

Alt peger på, at det ikke er en udgift men en investering, der sikrer indtægter til Statskassen samtidig er der en ikke ubetydelig præventiv effekt.

Det bliver sandsynligvis op til Dansk Folkeparti at sikre, at der også er en bevilling til at bekæmpe social dumping for 2019.

Hvis vi er enige om, at social dumping er kommet for at blive og, hvis vi er enige om, at det skal bekæmpes, så er det mærkeligt, at man skal kæmpe fra hus til hus, fra år til år, for at sikre disse midler. Hvorfor får vi ikke en permanent bevilling til at bekæmpe social dumping?

I Skat, Arbejdstilsynet og i Politiet må man hvert år sidde og afvente situationen. Det betyder, at de ansatte oplever en usikkerhed omkring deres jobsituation og det får dem til at søge væk.

Forventer at spare på ydelsesstøtten til almene boliger

På det boligpolitiske område forudser regeringen i sit finanslovsforslag, at der ikke vil blive brug for så mange almene boliger i 2019. Regeringen forventer færre tilsagn i kommunerne til almene boliger og det vil medføre en besparelse for staten på godt 1 mia. kr.

Det gælder bl.a. for ungdomsboliger, familieboliger og boliger til demente. Dette er mærkeligt i en tid, hvor boligbehovet og særligt behovet for boliger som folk har råd til at bo stiger.

I BAT tror vi ikke, at regeringens forudsigelser holder. Og heldigvis for det, for elles gik byggeaktiviteten ned og boligbehovet bliver ikke løst.

Samtidig vil regeringen omfordele byfornyelsesmidlerne, så den i forvejen sparsomme byfornyelse på ca. 66 millioner kr. bliver til ca. 10 millioner kr. og de 55,9 millioner nu skal gå til en landsbypulje, som skal sørge for at få nedrevet ”Låsby Svensens ejendomme” ude på landet. Det kan der være rigtig god grund til, men det er et rigtig, rigtig dårligt sted at tage pengene. Der er stadigvæk brug for masser af byfornyelse – især i København.

Det går stadigvæk den forkerte vej for Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljømæssigt set er der tale om et forventeligt forslag til finanslov uden de store ændringer. Største knast er som forventet midlerne til Arbejdstilsynet, der falder med 10 mio. fra 2018 til 2019.

Midlerne til forskning og til BFA og det øvrige partssystems arbejdsmiljøindsats videreføres uforandret. 

Arbejdstilsynet har mistet kampkraft under den borgerlige regering, og med forslaget til finanslov for 2019 fortsætter nedturen.

Bevillingen til Arbejdstilsynet er faldet år efter år. Alene fra 2018 til 2019 falder bevillingen til Arbejdstilsynet med 10 mio. kr. svarende til et fald på 3%. Midlerne til Arbejdstilsynets folk, der fører kontrol med arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, falder med 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 svarende til lidt over 2%.

Arbejdstilsynets bemanding falder med 25 årsværk fra 2018 til 2019 (lidt over 4%), hvis regeringen kommer i mål med sin plan for 2019. Det betyder ifølge BAT’s beregning, at der i 2019 vil være 14 færre tilsynsførende, der fører kontrol med arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

Med regeringens forslag til finanslov er der udsigt til, at Arbejdstilsynet mister millioner til den særlige kontrol med sikkerheden på store infrastrukturprojekter. (Der er tale om en bevilling, der udløber med udgangen af 2019, og som var ekstraordinært forhøjet i 2018.)

Erhvervsuddannelserne må vente

For Erhvervsuddannelserne kommer regeringen med et såkaldt ambitiøst udspil senere i efteråret. Derfor er der ikke meget i Finansloven derom. Der må være 4 konkrete krav til dette udspil.

  1. Omprioriteringsbidraget skal fjernes fra Erhvervsuddannelserne. Der skal tværtimod tilføres flere ressourcer for at skabe bedre uddannelser og uddannelsesmiljøer på erhvervsskolerne.
  2. Det skal sikres at man kan færdiggøre sin uddannelse ved at der er praktikpladser nok.
  3. Det skal være nemmere at blive voksenlærling.
  4. Reformen som 3-partsforhandlingerne skal ikke smides på porten, men skal have hjælp til at virke. Især når det gælder overgangen fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse

Kattegatforbindelse

På plussiden tæller, at der er afsat midler til en undersøgelse af en Kattegatforbindelse. Der burde også afsættes midler til at undersøge en Helsingør- – Helsingborg forbindelse, en tredje forbindelse over Limfjorden og så kunne man også passende sætte arbejdet i gang med at sikre en havnetunnel havneløbet i København fra Nordhavn til Refshaleøen og derfra en underjordisk løsning for Amager. Således at vi får etableret en rigtig ringvej i København. Dette vil kunne afhjælpe trafikproblemerne i København og skabe bedre plads til de bløde trafikanter og til den kollektive trafik i byens centrum.

 

Udgivet den 31. august 2018