Europa-Parlamentet skal sørge for, at Bygningsdirektivets energimålsætninger nås!

Af Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT

Det Europa-Parlament, der nu er på valg, gav os Bygningsdirektivet. Et Bygningsdirektiv, der opstiller konkrete mål for den energirenoveringsindsats, som EU-landene skal forfølge. Bygningsdirektivet forpligter os til at tænke grønt, når vi bygger og renoverer. Derfor er vi mange, der undrer sig over den politiske nedprioritering af klimaområdet, særligt når det angår bygninger.

Erfaringen viser desværre, at mange EU-lande måske ikke er helt så entusiastiske, når det kommer til den praktiske implementering og målopfyldelse af egne fælles beslutninger. Her får det nyvalgte Europa-Parlament en central rolle at spille. EP skal sørge for, at EU-Kommissionen hele tiden følger op på, om de enkelte EU-lande følger direktivets målsætning. EP skal sikre en konkret afrapportering fra de enkelte lande med eksempler på, hvad der er blevet gjort, og hvilken effekt det har haft. De gode og effektfulde eksempler skal udbredes mellem landene, så de kan kopieres og gentages! Nogenlunde efter samme model, som det sker i Bysamarbejdet C40. C40 der i øvrigt har topmøde i København i oktober måned i år.

Det er imidlertid ikke kun energirenovering, der er på Bygningsdirektivets dagsorden. Også de tekniske installationers tilstand skal efterses. Det har naturligvis et energisigte, men i lige så høj grad peger det på indeklima-problematikken, som kun vil forstærkes fremover. Det vil den, fordi urbaniseringen og erhvervsforskydninger vil medføre, at menneskeheden anvender en større og større del af deres liv inden døre! Dermed bliver indeklimaet også mere betydende for vores sundhedstilstand!

I valgkampen til Europa-Parlamentet kan ”Renovering på dagsordenen” passende spille ind med dette tema overfor de danske kandidater. Nemlig, at de skal være vagthund overfor deres eget Direktivs målopfyldelse. Det samme forsøger vi os med i BAT i vores europæiske samarbejde, hvor vi gerne ser, at vores europæiske kolleger tager dette synspunkt med til deres respektive kandidater.

Udgivet den 6. maj 2019