Energirenovering er suveræn som metode til lavere CO2-udledning

København, den 9. marts 2020

PRESSEMEDDELELSE

 Twitter: @batkartellet @gundeodgaard1
#grønlogik

Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet

Klimarådet anbefaler i en netop offentliggjort rapport, at vi skal spare mere på energien i vores bygninger. Det bakker byggeforbundene i BAT fuldt og helt op om og sender en opfordring til klimaminister Dan Jørgensen om at tage Klimarådets forslag om energieffektivisering med i den kommende klimahandlingsplan.

 

Selvom der allerede er reduceret markant i udledningerne fra bygninger siden 1990, peger Klimarådet på, at der fortsat er et betydeligt potentiale for energibesparelser, særligt i den ældre bygningsmasse.

 

Det er bare med at komme i gang, for ifølge Klimarådet er energirenovering en meget prisbillig metode til at opnå CO2-reduktioner. Dertil kommer den bonus, at investeringer i energieffektivisering, og ikke mindst mere intelligent styring af bygningers el- og varmesystemer, bidrager til at gøre den grønne omstilling billigere.

Den billigste energi er den vi ikke bruger, og hvis forbruget af energi falder markant i vores bygninger, vil samfundet kunne spare milliarder af kroner på udbygningen af vedvarende energi og et dertil hørende større el-net.

Klimarådet henviser til en rapport fra EA Energianalyse, som konkluderer, at omkostningerne ved at nå 70 %-målet vil stige med 14 mia. kr. frem mod 2030, hvis ikke der gennemføres energieffektiviseringer.

 

Et problem er imidlertid, at energieffektiviseringer ikke kommer af sig selv. Der skal virkemidler til, og Klimarådet anbefaler blandt andet, at der indføres krav til energieffektiviseringer i statslige, regionale og kommunale bygninger. At kommunerne får dispensation for det anlægsloft, der i dag blokerer for mange klimainvesteringer. At der gives støtte til optimering og smart styring af bygningers tekniske installationer. At mulighederne for finansiering gennem ESCO-modeller bliver bedre, og at kontrollen med, om energikravene i bygningsreglementet bliver overholdt, skærpes.

 

Imidlertid er det en mangelvare i rapporten, at ingen forslag er direkte målrettet parcelhussektoren. De private boligejere skal også i gang med at energieffektivisere, men det kræver, at det bliver let for hus og private bygningsejere at gå til. Pakkeløsninger med rådgivning, udførelse og eventuelt finansiering i ”plug and play” format må kunne være muligt.

Klimapartnerskaberne fremlægger inden længe en lang række konkrete forslag og løsninger, som konkret understøtter Klimarådets anbefalinger.

Hvis vi skal nå 70 %-målet, må det være efter devicen ”mange bække små”. Vi skal have mange parter til at spille sammen – og alle bidrag er velkomne.

Yderligere kommentarer fås ved henvendelse til Sekretariatschef i BAT, Gunde Odgaard på 40747475

Udgivet den 9. marts 2020